Badania sprawozdań finansowych

analiza wykresów

Obowiązek badania i przeglądu sprawozdania finansowego ciąży na podmiotach określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jego podstawowym celem jest potwierdzenie, że jest ono zgodne z sytuacją finansową podmiotu, jego majątkiem oraz wynikami finansowymi.

Świadczymy usługi z zakresu badania i przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości oraz z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Oferujemy także analizy wybranych fragmentów sprawozdania, badania pakietów konsolidacyjnych oraz wystawianie opinii na temat skróconych sprawozdań finansowych.

Obsługujemy zarówno podmioty podlegające obowiązkowi badania, jak również podmioty, które nie mają obowiązku badania sprawozdań finansowych, a mogą je zlecić np. na potrzeby wewnętrzne, na życzenie inwestorów lub podmiotów zależnych.

Na czym polega badanie sprawozdania finansowego?

Badanie sprawozdania finansowego składa się z kilku etapów, jednak w głównej mierze polega na przeprowadzeniu procedur, prowadzących do uzyskania dowodów badania kwot i ujawnień przedstawionych w sprawozdaniu finansowym. Skupia się również na weryfikacji prawidłowości ksiąg rachunkowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia. Biegły rewident zajmuje się zbieraniem informacji potwierdzających, że sprawozdanie finansowe w jasny i rzetelny sposób przedstawia sytuację majątkową i finansową jednostki oraz jej wynik na koniec roku obrachunkowego.

Decydując się na współpracę z naszym biurem, Klienci zyskują pewność, że audyt sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzony rzetelnie, a jego wynik pozwoli na zoptymalizowanie działań biznesowych.